Πρωτοβουλία ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΠΑ

Δράση ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ακρωνύμιο SSB - Supporting Small Businesses)

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβουλευτικού τύπου μικρής διάρκειας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από φοιτητές του ΟΠΑ, υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ, σε θέματα που αποτελούν επιστημονικά αντικείμενα σπουδών στο ΟΠΑ. Πιο συγκεκριμένα το περίγραμμα της δράσης είναι το ακόλουθο.

Αποδέκτες της δράσης
Οι αποδέκτες των υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβουλευτικού τύπου θα είναι μικρές και μικρομεσαίες εταιρείες που υποβάλλουν αιτήματα για ένα θέμα που τις απασχολεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://serv.noc.aueb.gr/login/index.php. Το αίτημα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και να εμπίπτει στα γνωστικά πεδία του ΟΠΑ.

Αντικείμενο και περιγραφή της υπηρεσίας
Η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συνολικής διάρκειας 100 - 120 ωρών (απ’ όλα τα μέλη της ομάδας) σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από 2 - 2½ μήνες. Οι φοιτητές θα επισκέπτονται την επιχείρηση 3-5 φορές. Εκπρόσωποι της επιχείρησης θα μπορούν να επισκέπτονται το ΟΠΑ για συνάντηση με την ομάδα και τον επικεφαλής μέλος ΔΕΠ (1-2 φορές). Στο τέλος της εργασίας παραδίδεται στην επιχείρηση μια παρουσίαση (διαφάνειες - slides) με τις προτάσεις της ομάδας. Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων αποτελούν η κατάρτιση business plan, θέματα τιμολογιακής πολιτικής, κοστολόγηση προϊόντων, logistics, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ. Η εργασία μπορεί να αφορά και σε υλοποίηση κάποιων ενεργειών (δηλαδή να μην είναι μόνο υποστηρικτική), πχ, δημιουργία αρχείου Excel για κοστολόγηση, δημιουργία λογαριασμού / ιστοσελίδας στα κοινωνικά δίκτυα, κ.ο.κ. Θα υπάρχει μια διαδικασία επιλογής των εταιρικών αιτημάτων. Το κάθε αίτημα θα ελέγχεται, ώστε να αντιστοιχεί στο επίπεδο των φοιτητών.

Ομάδα παροχής της υπηρεσίας
Δημιουργείται μια ομάδα από φοιτητές (μέχρι 3 ανά ομάδα) με επικεφαλής ένα μέλος ΔΕΠ, προκειμένου να εργαστούν πάνω στο αίτημα της εταιρίας. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν φοιτητές 3ου ή/και 4ου έτους με καλούς βαθμούς στα θέματα που καλούνται να πραγματευτούν ή/και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Οι φοιτητές επιλέγουν επιχειρήσεις με τις οποίες θα ήθελαν να ασχοληθούν με βάση τα αιτήματα που αυτές υποβάλλουν. Θα υπάρχει διαδικασία επιλογής των καταλληλότερων φοιτητών για κάθε αίτημα.

Ανταμοιβή φοιτητών
Οι φοιτητές εκπροσωπούν το ΟΠΑ στο πλαίσιο του Δικτύου Κοινωνικού Προσφοράς του. Άρα, η συμμετοχή τους είναι εθελοντική και τιμητική. Παράλληλα, αποκτούν επαφή με την αγορά και πρακτική εμπειρία, γεγονός το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν μια βεβαίωση, ώστε να μπορούν να τεκμηριώσουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο βιογραφικό τους. Θα μπορούν, επίσης, να ζητήσουν συστατική επιστολή από το μέλος ΔΕΠ που επέβλεπε την εργασία τους.

Ρόλος του επικεφαλής μέλους ΔΕΠ
Συντονίζει, καθοδηγεί και παρακολουθεί την ομάδα που έχει αναλάβει την εργασία, καθώς και την πρόοδο των εργασιών.

Για να δηλώσετε συμμετοχή:

  1. Εγγραφείτε στο portal του ΟΠΑ
  2. Επιβεβαιώστε το μήνυμα που θα λάβετε μέσω email και συνδεθείτε στη Δράση Supporting Small Businesses.
  3. Συμπληρώστε την αίτηση στην αντίστοιχη ενότητα (Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Επιχειρήσεις)
Κάθε άλλη φορά μπορείτε να συνδέεστε στη δράση SSB ακολουθώντας το σύνδεσμο http://serv.noc.aueb.gr/login/index.php, δίνοντας τo username και το password.

Frequently Asked Questions (FAQ) - Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία
κα Αλίσια Αργυροπούλου, ssb@aueb.gr, Τ: +30 210 8203 216 / F: +30 210 8214 081