ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Διοίκηση

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1935-36, όταν εκλέχθηκε ο πρώτος Πρύτανης (Καθηγητής Εμπορικής Οικονομίας Α. Σπουργίτης), το Πανεπιστήμιο ήταν υπό την εποπτεία και επιχορήγηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και διοικούνταν από τον Γενικό Διευθυντή και το Συμβούλιο της Σχολής.

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ιδρύματος διέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Ν 4009/2011, όπως ισχύει). Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τότε ΑΣΟΕΕ) υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το 1939. Η σημερινή μορφή-οργάνωση της διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι αυτή που ακολουθεί:


Πρυτανικές Αρχές

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2011 τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου αποτελούν οι:

Πρύτανης
Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Γεώργιος Γιαγλής

Όργανα του Ιδρύματος

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των νόμων 4025/2011, 4076/2012 και 4115/2013).


Συμβούλιο

Σε Ιδρύματα, όπως το ΟΠΑ, στα οποία ο αριθμός των καθηγητών πρώτης βαθμίδας είναι μεγαλύτερος από πενήντα, το Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη: Εννέα εσωτερικά και έξι εξωτερικά. Τα εσωτερικά μέλη, προέρχονται από το Ίδρυμα και απαρτίζονται από οκτώ καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών του Ιδρύματος (που, προς το παρόν, δεν υπάρχει στο Συμβούλιο του ΟΠΑ).

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρύτανης και ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 Ν. 4009/2011, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στην οικεία κατηγορία προσωπικού.

Η σύνθεση του Συμβουλίου του ΟΠΑ έχει ως εξής:
Πρόεδρος
Odoni Amedeo, Professor of Aeronautics and Astronautics and Professor of Civil and Environmental Engineering, MIT
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Αυλωνίτης Γεώργιος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Βαγιανός Δημήτριος, Professor of Finance, London School of Economics
Βέττας Νικόλαος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Γεωργούτσος Δημήτριος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Δουκίδης Γεώργιος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ευριπίδης Κωνσταντίνος, Διευθύνων Σύμβουλος Genesis Pharma
Καραμάνης Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Κουρκουμπέτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Πληροφορικής
Μεθόδιος Ιωάννης, Επιχειρηματίας, Πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Accenture Hellas
Ντέλλας Χαράλαμπος, Professor of Economics, Πανεπιστήμιο Βέρνης
Παππάς Σπυρίδων, Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος L’Oreal Hellas
Τζαβαλής Ηλίας, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Χατζηπαναγιώτου Παναγιώτης, Καθηγητής ΟΠΑ, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Επικοινωνία με Συμβούλιο ΟΠΑ: symvoulio-opa@aueb.gr


Πρύτανης

Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.

Ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος ως Αναπληρωτές Πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Με την απόφαση ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη καθορίζεται η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο. Ο αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.


Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελείται από:
α) τον Πρύτανη,
β) τους Κοσμήτορες,
γ) τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των Σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ,
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,
ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές του Πρύτανη και ο Γραμματέας του Ιδρύματος.


Σχολή

Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.

Όργανα της Σχολής

α) ο Κοσμήτορας,
β) η Κοσμητεία και
γ) η Γενική Συνέλευση.


Τμήμα

Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σ’ αυτό.

Όργανα του Τμήματος

α) Ο Πρόεδρος,
β) η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς,
γ) ο Διευθυντής του Τομέα και
δ) η Γενική Συνέλευση του Τομέα.


Προσωπικό του Πανεπιστημίου

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Το Διδακτικό Προσωπικό το οποίο διαρθρώνεται από:
  • Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) τα μέλη του οποίου ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις βαθμίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες.
  • Το Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ), το οποίο αποτελείται από τους Βοηθούς και τους Επιστημονικούς Συνεργάτες.
  • Το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ).
  • Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ).
  • Τους Επισκέπτες Καθηγητές από άλλα ΑΕΙ, οι οποίοι ανήκουν σε κάποια από τις προηγούμενες βαθμίδες και το Διδακτικό Προσωπικό του ΠΔ 407/80.
 2. Tο Διοικητικό Προσωπικό.

Οργανόγραμμα

επιλέξτε την παραπάνω εικόνα για μεγέθυνση

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business