ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Διδακτορική Έρευνα - Σπουδές

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας ως κύριο στόχο την οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών υψηλών προδιαγραφών, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές, καθώς αποτελούν δείκτη αξιολόγησης του επιπέδου της επιστημονικής ανάπτυξης τόσο του Πανεπιστημίου, όσο και ολόκληρης της χώρας.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας -δίνοντας έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας που συντελείται στο πλαίσιό τους- και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της εκπαίδευσης και γενικότερα της επιστήμης. Οι απόφοιτοι των Διδακτορικών Προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και όχι μόνο. Παράλληλα, τα Διδακτορικά Προγράμματα αποτελούν για τα Τμήματα, αλλά και για το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης.

Οι Διδακτορικές Σπουδές διέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούν να προσφέρουν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά, αλλά και συγγενή πεδία των Τμημάτων του ΟΠΑ.

Κριτήρια και Διαδικασία Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι φοιτητές για Διδακτορικές Σπουδές πρέπει να έχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

  • Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού
  • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή σε συγγενές αντικείμενο

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) μπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια, όπως ερευνητικό έργο, εξετάσεις, παρακολούθηση προχωρημένων μαθημάτων κ.λπ.

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Εφόσον ο υποψήφιος διδάκτορας πληροί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών, το Διδακτορικό Πρόγραμμα εστιάζεται στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής. Ο υποψήφιος συντάσσει και υποβάλλει στη ΓΣΕΣ ή την ΕΔΕ ερευνητική πρόταση στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής έρευνας. Η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση. Η πρωτοτυπία και η συμβολή της Διατριβής στην επιστήμη αποδεικνύεται με τη δημοσίευση μέρους της σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσίαση σε διεθνή Συνέδρια, με σύστημα κριτών, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωσή της.

Η Διδακτορική Διατριβή συντάσσεται στην ελληνική ή, κατόπιν άδειας της ΓΣΕΣ ή της ΕΔΕ, σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα πρέπει να συντάσσεται και ευρεία περίληψη στην ελληνική. Η Διδακτορική Διατριβή και η περίληψή της κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ.

Πίνακας Διδακτόρων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1985 - 2009).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business