ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας (EΛΚΕ/ΟΠΑ)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1983 και αποσκοπεί στην προαγωγή της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα το Πανεπιστήμιο.

Σκοπός του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης. Ο ΕΛΚΕ καλύπτει, επίσης, δαπάνες για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή/και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.

Από το 1983, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΛΚΕ, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 800 έρευνες στους τομείς ενδιαφέροντος των μελών ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου, δηλαδή στις Οικονομικές Επιστήμες, την Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, τη Στατιστική, την Πληροφορική, το Μάρκετινγκ, τη Λογιστική και τη Διοικητική Επιστήμη. Ο ΕΛΚΕ αναλαμβάνει τη λογιστική διαχείριση όλων των Προγραμμάτων που διεξάγονται από τα μέλη του Πανεπιστημίου.

Οι πόροι του ΕΛΚΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, από το Πανεπιστήμιο και από Διεθνείς Οργανισμούς. Στην επιλογή των θεμάτων έρευνας, στην ακολουθούμενη μεθοδολογία, όπως και στα αποτελέσματα των εργασιών τους, οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΛΚΕ απολαμβάνουν πλήρους ελευθερίας. Στα ερευνητικά Προγράμματα μπορούν να απασχολούνται και φοιτητές μετά από εισήγηση των ερευνητών.

 

 

 

 

Τηλ. Κέντρο: +30 210 8203 830, Fax: +30 210 8203 831, Ιστοθέση: http://www.rc.aueb.gr/
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business