ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της έρευνας, ενέκρινε στην 6η Συνεδρία της Συγκλήτου του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (7/6/2012), το Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την εξωστρέφεια και την αριστεία", το οποίο αποτελείται από τρεις (3) διακριτές δράσεις. Η 7η Συνεδρία της Συγκλήτου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 ενέκρινε τη συνέχιση του Προγράμματος για το έτος 2012-2013 και η 7η συνεδρία της Συγκλήτου του έτους 2013-2014 (8-4-4014) ενέκρινε την συνέχισή του και για 3η χρονιά, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

Δράση 1. Ενίσχυση νέων μελών ΔΕΠ, με θητεία στο ΟΠΑ μικρότερη των 7 ετών, με συνολικό ποσό 120.000 Ευρώ

Η δράση αυτή απευθύνεται σε νέα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ που υπηρετούν στις βαθμίδες του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή και έχουν αναλάβει καθήκοντα στο ΟΠΑ μετά την 01.01.2007. Προβλέπεται η ενίσχυση μελών ΔΕΠ με το ποσό των 6.250 με 15.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η μέγιστη διάρκεια αξιοποίησης του ποσού αυτού είναι 2 έτη.

Η επιλογή των μελών ΔΕΠ γίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής, κατόπιν πρόσκλησης και υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερομένους και σύμφωνα με την διαδικασία που θα αποφασίσει η Κοσμητεία.

Οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται το αργότερο μέχρι τέλος Σεπτέμβρη.

Το ποσό των 120.000 Ευρώ διατίθεται στις Σχολές ως εξής:

  • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων: 50.000 πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται
  • Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας: 35.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται
  • Σχολή Οικονομικών Επιστημών: 35.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τη λεπτομερή περιγραφή της Δράσης 1 για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Χρηματοδοτήσεις Δράσης 1 - ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014

Χρηματοδοτήσεις Δράσης 1 - ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013

Δράση 2. Ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών για προώθηση έρευνας, με συνολικό ποσό 130.000 ευρώ

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από έναν επιβλέποντα Καθηγητή και έναν μεταδιδάκτορα ερευνητή. Προβλέπεται να ενισχυθούν 10 ερευνητές ετησίως με το ποσό των 13.000 ευρώ έκαστος. Ο κάθε υποψήφιος μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΟΠΑ θα πρέπει να έχει λάβει το Διδακτορικό του Δίπλωμα όχι νωρίτερα από 01.01.2011 από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Κάθε πρόταση υποβάλλεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ (της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή) σε ένα από τα ακόλουθα 3 επιστημονικά πεδία: Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας. Η επιλογή του επιστημονικού πεδίου γίνεται από το μέλος ΔΕΠ με κριτήριο τη συνάφεια της πρότασής του με το επιστημονικό πεδίο (ανεξαρτήτως του Τμήματος του οποίου είναι μέλος). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 9-6-2014.

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015: περιγραφή Δράσης 2 και έντυπο υποβολής πρότασης.

Χρηματοδοτήσεις Δράσης 2 - Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Χρηματοδοτήσεις Δράσης 2 - Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (ενδιάμεση αναφορά αποτελεσμάτων)

Δράση 3. Ενίσχυση προσπαθειών για προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων, με συνολικό ποσό 10.000 ευρώ

Μέσω του λογαριασμού αυτού χρηματοδοτείται η συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε συναντήσεις που σκοπό έχουν την ανεύρεση δικτύου συμμετόχων και συμπράξεων, όπως open days και συναντήσεις με φορείς χρηματοδότησης. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούλη, στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

Πρόσκληση συμμετοχής
Αίτηση συμμετοχής

Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών παραπάνω δράσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είναι 272.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 12.000 ευρώ για έξοδα διαχείρισης.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Πετρούλα Καραγιάννη στο 210-8203 116 ή στο karagiannip@aueb.gr.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business