: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Athens University of Economics and Business
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Η φοίτηση στο ΟΠΑ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Φοιτητική Λέσχη
Φοιτητική Μέριμνα
Υπηρεσίες για τον Φοιτητή
Συγγράμματα
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις διενεργούνται γραπτώς ή προφορικώς στο τέλος κάθε εξαμήνου με ευθύνη των Τμημάτων και με το συντονισμό του Τμήματος Σπουδών. Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις σε τυχόν ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου, σε εργασίες και σε ασκήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που υιοθετείται για κάθε συγκεκριμένο μάθημα, οι οποίες και αναφέρονται αναλυτικά. Παρεκκλίσεις από τα ανωτέρω είναι δυνατές μόνο εφόσον προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, ο οποίος συντάσσεται στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Τμήματος.

Στην περίπτωση που για τη διδασκαλία μαθήματος οι φοιτητές έχουν κατανεμηθεί σε Τμήματα, λαμβάνεται μέριμνα μέσω της συνεργασίας των διδασκόντων για την εξασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας των Τομέων, στα Τμήματα που έχουν συσταθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπουν οι αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος προσδιορίζει, στο μέτρο του δυνατού, το Πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων δύο (2) μήνες μετά την έναρξη του εξαμήνου, προσδιορίζοντας τον τρόπο και τη διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος. Η εξεταστέα ύλη αντιστοιχεί στην ύλη όπως περιγράφεται στον οδηγό σπουδών και ανακοινώνεται με την έναρξη του εξαμήνου.

Η επίδοση στα μαθήματα εκτιμάται με βαθμούς που δίνονται κατά τη διαδικασία ελέγχου των γνώσεων. Ο διδάσκων υποχρεούται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή/ και προφορικές εξετάσεις ή/ και να στηριχθεί κατά τη διαμόρφωση της βαθμολογίας σε θέματα ή σε εργαστηριακές ασκήσεις. Οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, εφόσον αυτό προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του οικείου Τμήματος. Τα μαθήματα που βαθμολογούνται με κλίμακα βαθμολογούνται αυτοτελώς με ακέραιες ή/ και μισές μονάδες. Η βαθμολογική κλίμακα, στη συνολική επίδοση του φοιτητή, ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα (10):

  • άριστα, από οκτώ και πενήντα ένα (8,51) μέχρι και δέκα (10),
  • λίαν καλώς, από έξι και πενήντα ένα (6,51) ως και οκτώμισι (8,5)
  • καλώς από πέντε (5) ως και εξίμισι (6,5).

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του. Η αντιστοίχιση της βαθμολογικής κλίμακας με την κλίμακα που χρησιμοποιείται στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού εμπίπτει στα καθήκοντα της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων παραδίδονται από τον διδάσκοντα στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος και ανακοινώνονται. Υπεύθυνος για την τήρηση των παραπάνω είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος. Μετά το πέρας της παράδοσης των αποτελεσμάτων γίνεται συζήτηση για τις εξετάσεις (διεξαγωγή, βαθμολογία, τυχόν προβλήματα) στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ο διδάσκων μπορεί, αν θέλει, να ανακοινώνει ανεπίσημα τα αποτελέσματα στην προθήκη του Γραφείου του πριν από την κατάθεσή τους στη Γραμματεία.

Μαθήματα για την ίδια εξεταστική περίοδο στα οποία κάποιος δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό είναι υποχρεωμένος να τα επαναλάβει ή, αν πρόκειται για μαθήματα επιλογής, έχει δικαίωμα να τα αντικαταστήσει με άλλα επιλογής. Ο αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής κάθε Τμήματος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το διπλάσιο του αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων.

Επανεξέταση ή αναθεώρηση δεν επιτρέπεται. Ο φοιτητής βεβαίως έχει δικαίωμα να δει το γραπτό του και ο διδάσκων δίνει κατά την κρίση του επεξηγήσεις για την ορθή επίλυση των θεμάτων.

Αν προκύψουν άλλα προβλήματα που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό ούτε προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (για παράδειγμα, διακοπές ρεύματος, αιφνίδια ασθένεια εξεταζομένου κ.λπ.), αποφασίζει ο υπεύθυνος εξετάσεων του μαθήματος.

Σε περίπτωση που κατά την εξέταση ενός μαθήματος παρατηρηθεί ασυνήθης αποτυχία, τότε το θέμα συζητείται στη Γενική Συνέλευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον λόγο για τον οποίο δεν απέδωσε η εκπαιδευτική διαδικασία, προτείνονται δε μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης, έπειτα από σχετική εισήγηση του υπεύθυνου για το οικείο μάθημα διδάσκοντος ή συντονιστή.

Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων


 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business