ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Η φοίτηση στο ΟΠΑ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Φοιτητική Λέσχη
Φοιτητική Μέριμνα
Υπηρεσίες για τον Φοιτητή
Συγγράμματα
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Ξένες γλώσσες στο Προπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών του ΟΠΑ

Στα προπτυχιακά Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιείται η διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και συγκεκριμένα της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής. Στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής διδάσκεται μόνο η Αγγλική Γλώσσα. Το πλαίσιο διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών είναι ομοιογενές όσον αφορά στους στόχους και το δικαίωμα απαλλαγής από ορισμένα μαθήματα. Ωστόσο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά Τμήμα τόσο ως προς την ύλη των μαθημάτων, όσο και ως προς το αν τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών είναι υποχρεωτικά ή επιλογής, αν αξιολογούνται βαθμολογικά, και κατά πόσο μετράνε στην απόκτηση πτυχίου. Για τα ζητήματα αυτά, οι φοιτητές θα πρέπει να ανατρέχουν στον επιμέρους Οδηγό Σπουδών ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος.

Τα μαθήματα ξένων γλωσσών έχουν ξεκινήσει!

Αναλυτική περιγραφή μαθημάτων

 • Μάθημα προσφερόμενο στο Α' εξάμηνο σπουδών

 • Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα Ι
  Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά /Γαλλικά/Γερμανικά: Μέρος Α'

  Α' εισαγωγικό επίπεδο στην Ξένη Γλώσσα με απλές ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου. Έμφαση δίνεται στην ορθή δομή και δημιουργία προτάσεων και την αντιμετώπιση συχνών συντακτικών λαθών.

  Από το μάθημα αυτό δικαιούνται απαλλαγής οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge First Certificate) ή ανώτερων.

 • Μάθημα προσφερόμενο στο Β' εξάμηνο σπουδών

 • Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα ΙΙ
  Βασικά Επιχειρησιακά Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά: Μέρος Β'

  Β' εισαγωγικό επίπεδο στην Ξένη Γλώσσα με απλές ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου. Έμφαση δίνεται στην ορθή δομή και δημιουργία παραγράφων και την αντιμετώπιση συχνών λαθών συνάφειας και συνοχής.

  Από το μάθημα αυτό δικαιούνται απαλλαγής οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge First Certificate in English) ή ανώτερων.

 • Μάθημα προσφερόμενο στο Γ' εξάμηνο σπουδών

 • Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ
  Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά: Μέρος Α'

  Α' ενδιάμεσο επίπεδο στην Ξένη Γλώσσα με ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου. Έμφαση δίνεται στην ορθή σύντμηση και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για τη δημιουργία περιλήψεων και επιστολών συγκεκριμένου στόχου και περιεχομένου.

  Από το μάθημα αυτό δικαιούνται απαλλαγής οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge Proficiency in English).

 • Μάθημα προσφερόμενο στο Δ' εξάμηνο σπουδών

 • Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα ΙV
  Ενδιάμεσα Επιχειρησιακά Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά: Μέρος Β'

  Β' ενδιάμεσο επίπεδο στην Ξένη Γλώσσα με ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου. Έμφαση δίνεται στην ορθή δομή και δημιουργία εκθέσεων ιδεών και την αντιμετώπιση συχνών υφολογικών και εννοιολογικών λαθών.

  Από το μάθημα αυτό δικαιούνται απαλλαγής οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 και ισότιμων (π.χ. Cambridge Proficiency in English).

 • Μάθημα προσφερόμενο στο Ε' εξάμηνο σπουδών

 • Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα V
  Επιχειρησιακή Αλληλογραφία & Επικοινωνία

  Ανάπτυξη ικανοτήτων: α) σε θέματα ενδοεταιρικής ή διαεταιρικής επικοινωνίας με υποδείγματα και οδηγίες για την ορθή σύνταξη εξειδικευμένων μορφών επιχειρησιακής αλληλογραφίας, και β) σε θέματα διαπολιτισμικής προφορικής επικοινωνίας μέσω προφορικών παρουσιάσεων επιχειρησιακού ή ακαδημαϊκού περιεχομένου, ανάλυσης μεθοδολογίας έρευνας και παρουσίασης συμπερασμάτων ανάλογα με τους στόχους της επικοινωνίας.

  Κανείς φοιτητής δεν δικαιούται απαλλαγής από το μάθημα, ανεξαρτήτως πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

 • Μάθημα προσφερόμενο στο ΣΤ' εξάμηνο σπουδών

 • Αγγλική/Γαλλική/Γερμανική Γλώσσα VΙ
  Επιχειρησιακή Ορολογία

  Ανάπτυξη ικανοτήτων σε θέματα: α) επαγγελματικής και ακαδημαϊκής επιχειρησιακής ορολογίας, και β) διαγλωσσικής εννοιολογικής αντιστοίχησης (προς/από την Ξένη Γλώσσα/Ελληνικά), μέσα από ένα φάσμα επιχειρησιακών/οργανωσιακών κειμένων της αγοράς και αποσπασμάτων από ακαδημαϊκά συγγράμματα επιχειρησιακού περιεχομένου.

  Κανείς φοιτητής δεν δικαιούται απαλλαγής από το μάθημα, ανεξαρτήτως πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Σημείωση
Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται δεκτά για απαλλαγή από τα μαθήματα 1ου-4ου εξαμήνου πρέπει να είναι επισήμως αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Κράτος.

Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη διάρθρωση, το περιεχόμενο, τους στόχους και τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων θα βρείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις.
Για την Αγγλική Γλώσσα:
www.aueb.gr/lessons/english/index.html
Για τη Γαλλική Γλώσσα:
http://www.aueb.gr/lessons/french/
Για τη Γερμανική Γλώσσα:
http://www.aueb.gr/lessons/german/

 


 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business