ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Η φοίτηση στο ΟΠΑ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Φοιτητική Λέσχη
Φοιτητική Μέριμνα
Υπηρεσίες για τον Φοιτητή
Συγγράμματα
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Φοιτητική Μέριμνα

Υποτροφίες και Βραβεία

Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα υποτροφιών προς τους φοιτητές, και ιδιαίτερα προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ή οικονομικής ενίσχυσής τους για παροχή βοηθητικών εργασιών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Πανεπιστημίου. Υποστηρίζει τον θεσμό των υποτροφιών με δικούς του πόρους, προσπαθεί να βρει πόρους και από άλλες πηγές, κληροδοτήματα κ.λπ. και συμμετέχει στις υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Οι Γραμματείες των Τμημάτων γνωστοποιούν με ανακοίνωσή τους τα ονόματα των υποψήφιων υποτρόφων του ΙΚΥ και ορίζουν τις προθεσμίες εντός των οποίων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους.

Για την οικονομική διαχείριση του συνόλου των υποτροφιών ισχύει κατ' αναλογία ό,τι ισχύει για τις υποτροφίες του ΙΚΥ. Οι πόροι που εξευρίσκονται και που η διάθεσή τους εξαρτάται από το Πανεπιστήμιο διανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ή/ και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τα ακόλουθα Ιδρύματα Υποτροφιών:

  • Το "Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου", το οποίο χορηγεί υποτροφίες ανάλογα με την επίδοση σπουδών και την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων. Τον Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους το Ίδρυμα ανακοινώνει το ύψος της υποτροφίας, καθώς και τον τρόπο και το χρόνο υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους,
  • Το κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία "Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Σπουδών Ελευθέριος Βενιζέλος" συστήθηκε από καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών. Εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα την 14η Ιουνίου 1996 (ΦΕΚ Β494/25.6.1996) και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

    Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ενημέρωσης επί ευρωπαϊκών θεμάτων. Για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού απονέμει υποτροφίες στους φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και διαλέξεις σε ευρωπαϊκά θέματα. Πληροφορίες παρέχονται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης.

Υποτροφίες και άλλα βραβεία χορηγούνται, επίσης, από διάφορα Ιδρύματα, Οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση παρέχονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Δ/νσης Εκπαίδευσης.

Υποτροφίες Ιδρυμάτων και ιδιωτών που αφορούν επιμέρους Τμήματα ή/ και ειδικές κατηγορίες φοιτητών χορηγούνται με διαδικασίες που ορίζονται από τους κανονισμούς των Ιδρυμάτων τα οποία τις χορηγούν και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των αντίστοιχων Τμημάτων ή από τη Σύγκλητο, αν πρόκειται για υποτροφίες που αφορούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου στο σύνολό τους.

Με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των αντίστοιχων Τμημάτων ή με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η συγκέντρωση χρημάτων για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων.


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business