ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Η φοίτηση στο ΟΠΑ
Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Φοιτητική Λέσχη
Φοιτητική Μέριμνα
Υπηρεσίες για τον Φοιτητή
Συγγράμματα
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Πτυχίο - Ορκωμοσία

Το Πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των σπουδών και αναγράφει βαθμό που υπολογίστηκε στη δεκαδική βάση με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Ο βαθμός αυτός κλιμακώνεται σε: άριστα από οκτώ και πενήντα ένα (8,51) ως και δέκα (10), λίαν καλώς από έξι και πενήντα ένα (6,51) ως και οκτώμισι (8,5) και καλώς από πέντε (5) ως και εξίμισι (6,5).

Ο βαθμός στα μαθήματα της ξένης γλώσσας συνυπολογίζεται στο βαθμό Πτυχίου, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον Κανονισμό Σπουδών του οικείου Τμήματος.

Ο βαθμός Πτυχίου προκύπτει όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές συμπληρώνουν τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του Πτυχίου και υπολογίζεται όπως ορίζει ο Νόμος.

Το Πτυχίο εκδίδεται από το Τμήμα σύμφωνα με τον γενικό τύπο Πτυχίου του Πανεπιστημίου. Το Τμήμα εκδίδει, επίσης, για κάθε φοιτητή, αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα στα οποία προήχθη αυτός κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Για κάθε μάθημα αναγράφεται ρητώς:

  • ο βαθμός επιτυχίας του φοιτητή,
  • το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο εξετάστηκε,
  • ο υπεύθυνος διδασκαλίας του μαθήματος.

Στην αναλυτική βαθμολογία καταδεικνύεται και η κατεύθυνση την οποία ενδεχομένως επέλεξε ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του σύμφωνα με το Πρόγραμμα κάθε Τμήματος.

Φοιτητής που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του ορκίζεται ενώπιον του Πρύτανη και του Προέδρου του Τμήματος. Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να χορηγείται στους αποφοίτους σχετική βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους. Με αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος κάθε απόφοιτος μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση του τίτλου σπουδών χωρίς να έχει συμμετάσχει στην τελετή ορκωμοσίας ή να ζητήσει να συμμετάσχει σε επόμενη τελετή ορκωμοσίας. Η ορκωμοσία γίνεται σε τελετή, παρόντων των αποφοίτων, σε ημέρες που ορίζονται από τον Πρύτανη σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων.

Σε όσους δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους. Όσοι ακολουθούν άλλο θρησκευτικό δόγμα πλην της Ορθοδοξίας, δίνουν τον όρκο που επιβάλλει το τυπικό του δόγματός τους, εφόσον το επιθυμούν.

Το Πτυχίο (μεμβράνη) υπογράφεται από τον Πρύτανη, και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου. Προκειμένου να χορηγηθούν η μεμβράνη του Πτυχίου, πιστοποιητικό ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πτυχιούχος ή πιστοποιητικό τελικής αναλυτικής βαθμολογίας, πρέπει ο φοιτητής να καταθέσει στη Γραμματεία σχετικό παράβολο της Οικονομικής Υπηρεσίας.


 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business