ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
E-MAIL
ΕΚΤΥΠΩΣH

Φοίτηση και Σπουδαστικά
Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονική Μάθηση
Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρόγραμμα Έρασμος
Οργ. Φοιτητών, Αποφοίτων
Αθλητικές και
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Περιβαλλοντική Πολιτική
Γρήγορη Πρόσβαση
Webmail
Webmail Προπτυχιακών
e-Class
Δικτυακή Βοήθεια
Επικοινωνία για Θέματα Εκπαίδευσης
Σύστημα Δήλωσης ΒλαβώνΑνακοινώσεις Προκηρύξεις Εκδηλώσεις Αρχείο

Τμήμα Στατιστικής


Ίδρυση - Ταυτότητα

Το Τμήμα Στατιστικής ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 με το ΠΔ 377/1989 και λειτούργησε από την ακαδημαϊκή χρονιά 1989-1990. Είναι το πρώτο αμιγές Τμήμα Στατιστικής που δημιουργήθηκε στον ελληνικό χώρο. Το Πτυχίο που χορηγεί είναι ενιαίο και φέρει την επωνυμία του Τμήματος. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Στατιστικής και των συναφών αντικειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, καθώς και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις ανάγκες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η υλοποίηση του στόχου αυτού επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της εκπαίδευσης, η οργάνωση των οποίων εξασφαλίζει στους πτυχιούχους τόσο τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις, όσο και την ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες διαφόρων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί, όπως Υπουργεία, Νοσοκομεία, Τράπεζες με υπηρεσίες Στατιστικής, Βιομηχανία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Δημοσκοπήσεων, Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ.). Τέλος, ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, επίσης, με την ανάπτυξη των διεθνών επαφών, κύρια έκφραση των οποίων είναι το Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus.

Το 2001 το Τμήμα Στατιστικής αξιολογήθηκε από διεθνή επιτροπή τεσσάρων ξένων καθηγητών από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία και κατετάγη μεταξύ των πρώτων Τμημάτων Στατιστικής διεθνώς τόσο στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, όσο και στην ποιότητα του διδακτικού προσωπικού και στην υποδομή του.


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, που καταρτίσθηκε όταν αυτό ιδρύθηκε, απηχούσε όλες τις σύγχρονες τάσεις της Στατιστικής και είχε διαμορφωθεί με βάση τα Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρήθηκε το 1998 με πρωτοποριακό, για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, τρόπο αφού βασίστηκε στην λογική των εκπαιδευτικών μονάδων (και όχι των μαθημάτων), ώστε να είναι προσαρμοσμένο στο Ευρωπαϊκό σύστημα ECTS.

Με βάση το σύστημα αυτό, σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας αριθμός ΕΜ που αναφέρεται στο Πρόγραμμα. Για τον καθορισμό των ΕΜ κάθε μαθήματος, λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές απαιτήσεις του μαθήματος (διαλέξεις, εργασίες, κ.λπ.). Για την απόκτηση του Πτυχίου του Τμήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά 240 ΕΜ.

Το 2001 το Τμήμα αξιολογήθηκε από διεθνή Επιτροπή 4 ξένων καθηγητών από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Η αξιολόγηση αυτή, το κατέταξε μεταξύ των πρώτων Τμημάτων Στατιστικής διεθνώς, τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά και στην ποιότητα του διδακτικού προσωπικού και την υποδομή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν την αξιολόγησή του, το Τμήμα είχε αποσπάσει τα κολακευτικά σχόλια πολλών προσωπικοτήτων στο χώρο της Στατιστικής (π.χ. D.R.Cox, C.R.Rao, L.Kish, B.Gnedenko, D.Bartholomew κ.λπ.). 'Εχει τύχει, επίσης, της γενικής αποδοχής από πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τόσο από Τμήματα Στατιστικής όσο και από άλλα Τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης (π.χ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, κ.λπ.), μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αλλά και μέσω της προσφοράς θέσεων σε πτυχιούχους του Τμήματος για μεταπτυχιακές σπουδές. Όσοι από τους φοιτητές του Τμήματος, είτε συμμετείχαν στα Προγράμματα ανταλλαγών, είτε παρακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, συμπλήρωσαν τις σπουδές αυτές με επιτυχία και με εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια από τα Τμήματα υποδοχής.


Πρoγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές στα πιο γνωστά Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, και όχι μόνο στην Πληροφορική. Φυσικά υπάρχει η προοπτική συνέχισης των σπουδών στο Τμήμα μας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από διαδικασία επιλογής. Οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών μας μπορούν να επιλεγούν ως Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος, με στόχο την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος μετά από παραγωγή πρωτότυπου ερευνητικού έργου. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Στατιστικής είναι τα ακόλουθα:


Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Αίτηση για εγγραφή στο Πρόγραμμα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Στατιστικής. Οι σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι πλήρους φοίτησης (Full-time). Είναι δυνατή, με προϋποθέσεις, η εγγραφή με το σύστημα μερικής φοίτησης (Part-time). Ελάχιστος χρόνος για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται τα δύο έτη και μέγιστος τα πέντε έτη. Οι υποψήφιοι διδάκτορες εγγράφονται για ένα έτος. Στο τέλος κάθε έτους υποβάλλουν έκθεση προόδου σε ειδικό έντυπο και παρουσιάζουν την πρόοδό τους σε ανοικτό σεμινάριο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, αποφασίζεται η εγγραφή για το επόμενο έτος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται στις περιπτώσεις στις οποίες η διατριβή αποτελεί πρωτότυπη συμβολή στην επιστήμη.


Προοπτικές Απασχόλησης

Λόγω των πολλαπλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες (που όλες έχουν Διευθύνσεις Στατιστικής), οι Στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμβάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων κ.λπ.

Το Τμήμα Στατιστικής πραγματοποίησε πρόσφατα έρευνα για να διαπιστώσει την απορροφητικότητα και το είδος της απασχόλησης των πτυχιούχων του στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας παρατηρείται ένα χαμηλό ποσοστό ανεργίας 3 με 4 χρόνια μετά την αποφοίτηση από το Πανεπιστήμιο. Το ποσοστό ανεργίας είναι 5,1% και πλήττει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες, καθώς στα 6 άτομα που ζητούν εργασία, τα 4 είναι γυναίκες. Ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 2,5% συνεχίζει τις σπουδές χωρίς να εργάζεται παράλληλα. Το 91,5% εργάζεται και το 5,1% έχει και μια δεύτερη παράλληλη απασχόληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό (45,76&) είναι μισθωτοί με σύμβαση αορίστου χρόνου, το 28,81% είναι μισθωτοί μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, το 12,71% είναι μισθωτοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου και υπάρχει, τέλος, ένα πολύ χαμηλό ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών. Επίσης, το συνολικό ποσοστό των φοιτητών που είχαν ξεκινήσει να εργάζονται πριν την απόκτηση του τίτλου τους είναι αρκετά υψηλό (19,49%) και ένα πολύ υψηλό ποσοστό (56,77%) βρήκε εργασία μέσα στα πρώτα δυο χρόνια από την απόκτηση του Πτυχίου του. Τέλος, το σύνολο των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει απορροφηθεί στην αγορά εργασίας. Πολλοί από αυτούς μάλιστα, βρήκαν δουλειά πριν ακόμη ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους.


Εργαστήρια του Τμήματος

Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων

Το εργαστήριο Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων βρίσκεται στον 3ο όροφο της πτέρυγας της οδού Αντωνιάδου (τηλ. 210-8203162). Στο εργαστήριο αυτό εργάζονται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Επίσης, εξυπηρετεί τους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Στατιστικής (υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές).

Εργαστήριο Εφαρμογών Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε Πολύπλοκα Συστήματα: Οικονομίας, Ασφάλισης και Τεχνολογίας

Το εργαστήριο Εργαστήριο Εφαρμογών Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε Πολύπλοκα Συστήματα Οικονομίας, Ασφάλισης και Τεχνολογίας βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτηρίου της οδού Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33. Στο εργαστήριο αυτό εργάζονται οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Στατιστικής (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές). Επίσης, εξυπηρετεί και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.


Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Καθηγητές
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΖΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (σε αναστολή άσκησης καθηκόντων)

Αναπληρωτές Καθηγητές
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΡΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (Σε επιστημονική άδεια)
ΚΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΕΙΒΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΤΣΙΑΜΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Σε επιστημονική άδεια)
ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Επίκουροι Καθηγητές
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΕΣΜΠΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

Λέκτορες
ΔΕΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (υπο διορισμό)


Πρόεδρος: ΚΩΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Προϊσταμένη Γραμματείας: Μπριλάκη Αγγελική, Tηλ: 2108203 111
2108203 112
2108203 113, Fax: 2108230 488, e-mail: stat@aueb.gr
Ιστοθέση: http://www.stat-athens.aueb.gr/
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα
Tηλεφωνικό Κέντρο: +302108203 911, e-mail: webmaster@aueb.gr
© Copyright 1996 - 2014 | Athens University of Economics and Business